Adatvédelmi Nyilatkozat

Az AREX FM Kft. weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a AREX FM Kft. által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Az AREX FM Kft. weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, avagy az azokból levont következtetésekért az AREX FM Kft. felelősséget nem vállal. Esetleges félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba az AREX FM Kft. -vel a feltüntetett elérhetőségeken.

Az AREX FM Kft. nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért és más hátrányokért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, illetőleg más hasonló ok következtében keletkeznek.

Szellemi tulajdonjog

Az AREX FM Kft. weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll, azokat részben vagy egészben – a jogszerű személyes használatból fakadó igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni az AREX FM Kft. kifejezetten erre vonatkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen az AREX FM Kft. jogi eljárásokat kezdeményez.

Más által rendelkezésre bocsátott adatok

Az AREX FM Kft.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagért, információért, amely az AREX FM Kft. weboldalaira hivatkozik vagy azokhoz kapcsolódik, vagy amely jogosulatlanul (a kellő felhatalmazás nélkül) az AREX FM Kft.-re, mint forrásra hivatkozik.

Személyes adatok védelme

A weboldalt Ön személyes adatainak megadása nélkül meglátogathatja, és megismerkedhet az AREX FM Kft. szolgáltatásaival. Ugyanakkor amennyiben a weboldalon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet vagy más elérhetőségi csatornát használva személyes adatokat (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, stb.) ad meg, azzal hozzájárulását adja, hogy megadott adatait az AREX FM Kft. kezelje és feldolgozza üzleti, marketing és/vagy kockázatelemzési célokra; azzal, hogy az AREX FM Kft. kötelezettséget vállal, hogy az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

Az AREX FM Kft. kijelenti, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott személyes adatokat ugyanolyan módon kezeli, mint az egyébként rendelkezésére bocsátott adatokat. Az AREX FM Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Ön – a jelen nyilatkozatban foglaltakkal összhangban – adatainak megadásával kijelenti, hogy az adatszolgáltatást önkéntesen teljesíti.

Az AREX FM Kft. kijelenti, hogy nincsen olyan szolgáltatása, amelynek az internetes adatátadás feltétele volna, avagy amely internetes adatátadás eredményeként az igénybevevőre kedvezőbb feltételeket eredményezne.

Adatfelhasználás tilalma

Az oldalainkon feltüntetett kapcsolattartási információk, így különösen címek, telefonszámok, faxszámok, e-mail címek harmadik személy által történő felhasználása előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem megengedett; e rendelkezés megsértése esetén az AREX FM Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket.

A jognyilatkozat terjedelme

Ez a jognyilatkozat weboldalaink integráns része, így az itt leírtak a jelen nyilatkozatra is kiterjednek. Amennyiben jelen nyilatkozat egyes elemei a hatályos jogszabályoknak nem vagy csak részben felelnek meg, a nyilatkozat többi része ettől függetlenül tartalmát és érvényességét tekintve hatályos marad, az érvénytelennek bizonyult rész helyett pedig a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.